VŠEOBECNÉ PODMIENKY ZÁRUKY

FARIS,TEOREMA,NOBILI

 

1. Firma ViVa - Marek Vágai zodpovedá za kvalitu výrobku a vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami. Záruka sa vzťahuje len na závady výrobného charakteru spôsobené chybou výroby, alebo vady materiálu.

2. Záručná doba : 5 rokov na keramickú kartušu a keramická vršok

                             5 rokov na povrchovú úpravu

                             2 roky na ostatné súčasti batérie

3. V záručnej dobe sú odstraňované všetky poruchy vyplývajúce z materiálových alebo výrobných chýb. Chyba odliatku, tesnosť kartuše a vrškou s keramickými doštičkami alebo lúpanie chrómu. Vadné výrobky, príp. ich chybné časti môžu byť podľa nášho uváženia opravené alebo vymenené.

4. Opravu môže užívateľ uplatniť len na základe riadne vyplneného a potvrdeného záručného listu. Servis vykonávajú servisné pracoviská uvedené na záručnom liste.

5. Náklady spojené s vyslaním servisného technika v prípade, že nebudú zistené žiadne závady, na ktoré sa vzťahuje záruka, znáša osoba,, ktorá nárok na opravu uplatnila.

SPRCHU, RAMIENKO, DRŽIAK A HADICU TREBA REKLAMOVAŤ U PREDAJCU.

6. Podmienky záruky sa nevzťahujú na:

 • nesprávne alebo nedbalé zaobchádzanie (mechanické poškodenie)
 • prirodzené opotrebovanie
 • chýbajúcu alebo nesprávnu údržbu
 • závady spôsobené znečistenou vodou, usadzovaním vodného kameňa
 • nedodržiavaním podmienok inštalácie

7. Pre nerušený chod a zvýšenie životnosti batérií je nevyhnutné:

 • zabudovať do prívodného potrubia jemné mechanické filtre
 • zabezpečiť stály prívod teplej vody do batérií
 • stojankové batérie pripájať na rohový ventil s filtrom.

 

 

ALPI

1. Firma ViVa - Marek Vágai zodpovedá za kvalitu výrobku a vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami. Záruka sa vzťahuje len na závady výrobného charakteru spôsobené chybou výroby, alebo vady materiálu.

2. Záručná doba : 5 rokov na keramickú kartušu a keramická vršok

                             5 rokov na povrchovú úpravu

                             2 roky na ostatné súčasti batérie

3. V záručnej dobe sú odstraňované všetky poruchy vyplývajúce z materiálových alebo výrobných chýb. Chyba odliatku, tesnosť kartuše a vrškou s keramickými doštičkami alebo lúpanie chrómu. Vadné výrobky, príp. ich chybné časti môžu byť podľa nášho uváženia opravené alebo vymenené.

4. Záručné a pozáručné opravy sa vykonávajú v servisnom stredisku:

         ViVa - Marek Vágai

         Rožňavská 8

         821 04 Bratislava

         tel.: +421 2 3220 26 11

 

5. Podmienky záruky sa nevzťahujú na:

 

 • nesprávne alebo nedbalé zaobchádzanie (mechanické poškodenie)
 • prirodzené opotrebovanie
 • chýbajúcu alebo nesprávnu údržbu
 • závady spôsobené znečistenou vodou, usadzovaním vodného kameňa
 • nedodržiavaním podmienok inštalácie

6. Pre nerušený chod a zvýšenie životnosti batérií je nevyhnutné:

 • zabudovať do prívodného potrubia jemné mechanické filtre
 • zabezpečiť stály prívod teplej vody do batérií
 • stojankové batérie pripájať na rohový ventil s filtrom.

7. Náklady spojené s vyslaním servisného technika v prípade, že nebudú zistené žiadne závady, na ktoré sa vzťahuje záruka, znáša osoba,, ktorá nárok na opravu uplatnila.

SPRCHU, RAMIENKO, DRŽIAK A HADICU TREBA REKLAMOVAŤ U PREDAJCU.

 

 

 

GROHE

 

 

 

HANSGROHE

 

 

 

DeWALT

Kvalita týchto prístrojov nám umožňuje ponúknuť Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja na jednu bezplatnú prehliadku v autorizovanom servise DeWALT.  Zárukou kvality firma DeWALT garantuje počas trvania záručnej doby (24 mesiacov pri nákupe pre osobnú a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za nasledovných podmienok:

 • Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záručným listom DeWALT alebo dokladom o kúpe) do jedného z poverených servisných stredísk DeWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.
 • Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu.
 • Motor prístroja nebol preťažovaný a nie sú badateľné žiadne známky poškodenia vonkajšími vplyvmi.
 • Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoria personál poverených servisných stredísk DeWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.

Naviac poskytuje servis DeWALT na všetky vykonávané opravy a vymenené náhradné diely ďaľšiu servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.

 

 

HERON

 

Záručná lehota

Štandardná záruka:

Firma Madal Bal s.r.o. v súlade s Občianskym zákonníkom 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov poskytuje na Vami zakúpený výrobok záruku 2 roky od dátumu predaja. Pri splnení  záručných podmienok (uvedené nižšie) Vám výrobok behom tejto doby bezplatne opraví zmluvný servis firmy Madal Bal.

 

Predĺžená záruka:

Firma Madal Bal s.r.o. poskytuje možnosť predĺženia záručnej lehoty na dobu 3 rokov pri splnení špecifikovaných podmienok. Predĺženie záručnej lehoty nad rámec zákonnej je podmienené periodickou technikou prehliadkou stroja po uplynutí 12 a 24 mesiacov od dátumu predaja a potvrdením v Servisnej knižke zmluvným servisom firmy Madal Bal s.r.o.. Tieto ročné prehliadky sú hradené zákazníkom podľa platného cenníka.

 

Záručné podmienky:

Viď záručný list.