VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK,

na tejto stránke nájdete obchodné podmienky platné pre kúpu a predaj cez Internetový obchod na  eshop.prespor.sk. V prípade, že máte akékoľvek otázky, alebo pripomienky týkajúce sa týchto podmienok, neváhajte nás prosím kontaktovať ešte pred zadaním objednávky. Naša e-mailová adresa je eshop@prespor.sk. Do predmetu správy uveďte „ Obchodné podmienky".

 

REGISTRÁCIA

Pre osobný alebo on-line nákup nie je potrebné byť registrovaným užívateľom. Registrovaným užívateľom e-shopu však poskytneme zvýhodnené vernostné nákupy a pravidelné pre posielanie informácií o akciách. Registrujte sa na eshop.prespor.sk. Po úspešnej registrácii Vám príde na Vami zadaný e-mail potvrdenie s prihlasovacími údajmi.

VÝBER TOVARU
Pre nákup je potrebné vybrať si Vami požadovaný tovar z ponuky e-shopu. Po vybratí tovaru o ktorý máte záujem zvoľte počtom kliknutí na Pridať do košíka.

NÁKUPNÝ KOŠÍK
Tovar sa automaticky vloží do vášho virtuálneho nákupného košíka a prepočíta sa hodnota tovaru, ktorý ste si vybrali, prípadne si upravte počet kusov.

POKRAČOVANIE V NÁKUPE
Ak máte záujem pokračovať v nákupe, stlačte na Informácie o dodaní a následne Pokračovať v objednávke. Ďalej je potrebné odsúhlasiť Obchodné podmienky za ktorých vám bude služba/tovar dodaný.

CENY ZA TOVAR
Ku celkovej objednávke tovaru sa na záver pripočíta cena za dopravu a druh platby (prevodom, hotovosť). Konečnú cenu uvidíte na spodnej časti vášho nákupného lístku.

PLATBA
Ak ste si vybrali váš tovar a ďalší aktuálne neplánujete nakupovať, vyberte si spôsob platby a doručenia tovaru. Následne stlačte tlačidlo „OBJEDNAŤ".

POZNÁMKA
V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo doplňujúcich informácií, prosím využite  eshop@prespor.sk.

POTVRDZUJÚCI E-MAIL
Po objednaní tovaru obdržíte potvrdzujúci e-mail o obdržaní objednávky.

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto  obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi

Predávajúcim:

Prespor, s.r.o.
Turbínová 1
831 04 Bratislava

a

Kupujúcim

1.Predmet kúpnej zmluvy
je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu eshop@prespor.sk . Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým,  že sa  tieto všeobecné obchodné podmienky  budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú v e-shope (ďalej „kúpna zmluva“).

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy 
Kupujúci zašle objednávku  predávajúcemu odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len "objednávka"). Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním objednávky predávajúcim.
Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky, ktoré zašle predávajúci kupujúcemu.

3. Storno objednávky
Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od jej zrealizovania zaslaním e-mailu o stornovaní objednávky.
V prípade stornovania potvrdenej objednávky po 24 hodinách je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady vzniknuté prípravou tovaru na prepravu (balenie+manipulačné) a náklady na prepravu objednaného tovaru.
V prípade, že kupujúci už  kúpnu cenu  zaplatil a následne žiada o storno objednávky, bude mu táto čiastka (celá alebo znížená) prevedená späť na účet v lehote 7-ich kalendárnych dní od zaslania žiadosti o storno.
Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily, nesprávna e-mailová adresa kupujúceho, vrátenie e-mailového potvrdenia objednávky kvôli nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho atď.), v minulosti neprebratý tovar.

- tovar nie je na sklade. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7-ich kalendárnych dní.

4. Práva a povinnosti predávajúceho
  Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

5. Práva a povinnosti kupujúceho 
Kupujúci je povinný:
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

5.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5.3. Kupujúci je povinný pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane aktuálnej e-mailovej adresy.

6. Dodacie podmienky
Predávajúci je povinný tovar expedovať v lehote uvedenej v e-shope pri každom produkte (ak nie je uvedené inak, doba expedície je 7 pracovných dní ak je tovar skladom a 14 pracovných dní ak tovar nie je skladom). Celková doba dodania je súčtom lehoty na expedíciu a doby doručenia zásielky dopravcom. Za dobu doručenia zásielky od jej podania predávajúcim dopravcovi ručí dopravca. Slovenská pošta by mala doručiť dobierku najneskôr na tretí deň od podania (dátumu expedície).

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky ako „Dodacia adresa“. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. V prípade, že tovar kupujúci neprevezme má predávajúci právo na náhradu škody vo výške dvojnásobku sumy poštovného.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.1. Obchodných podmienok. A predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

7. Kúpna cena 
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena")
- dobierkou v mieste dodania tovaru
- dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby
- bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky 
- osobným odberom v predajni Prespor, s.r.o., Turbínová 1, 83104 Bratislava.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

8. Reklamácie 
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku uverejneného na web stránke eshopu, ktorý ustanovuje aj dĺžku a podmienky záruky na tovar.

9. Osobné údaje a ich ochrana
Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa narábania a ochrany údajov o kupujúcom, ktoré predávajúci spracúva. Podmienky ochrany údajov predávajúci uverejňuje na web stránke e-shopu v časti Ochrana osobných údajov.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak sa vyskytli závažné prekážky, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú platbu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. vo forme poistenej zásielky (nie na dobierku).

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť hore uvedenú v bode  10  týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

11. Záverečné ustanovenia 
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto  obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť  uzavretím kúpnej zmluvy podľa bodu 2 týchto obchodných podmienok. 

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

SPÔSOB DODANIA

 

  Platba vopred na bankový učet Platba na dobierku
Kuriér TOPTRANS 6,9€ 1,5€
Osobný odber 0€ 0€
     

 

Osobný odber: tovar je možné vyzdvihnúť si osobne v OC PRESPOR v Bratislave na Turbínovej ul.č.1 .Otváracie hodiny Pondelok - Piatok: 07:00 – 19:00, Sobota:7:00 – 15:00 , Nedeľa : 7:00 – 14:00

 

Dobierka: V prípade, že si zákazník nevyzdvihne zásielku zaslanú dobierkou, je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu vo výške 2 násobného poštovného (poštovné a spätné poštovné).

Pri tovare zasielanom do zahraničia sa náklady na dopravu vypočítajú individuálne. Výšku prepravných nákladov Vám oznámime e-mailom ešte pred odoslaním objednávky.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Dobierka - tovar je zaplatený pri prevzatí kuriérom

Bankový prevod - na číslo účtu Tatra banka a.s. 2623020242/1100

Hotovosť - pri osobnom odbere